wykup należności

Sprzedaż wierzytelności cesja, przelew, polega na przeniesieniu przez zbywcę /wierzyciel - cedent/ praw związanych z wierzytelnością na rzecz nabywcy KNN - cesjonariusz. Za zbytą wierzytelność cedent otrzymuje od cesjonariusza określone świadczenia. Wraz przelewem należności przechodzą na cesjonariusza uprawnienia przysługujące dotychczasowemu wierzycielowi, który tym samym przestaje być związany z dłużnikiem. Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, o ile nie sprzeciwią się właściwości zobowiązania lub przepisom ustawy. Przelew należności powinien być dokonany w formie pisemnej. Cesja wierzytelności może być dokonana bez zgody dłużnika, chyba, że w umowie łączącej cedenta z dłużnikiem wyłączono możliwość przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Wraz z nabytą wierzytelnością, cesjonariusz nabywa wszelkie prawa z nią związane /chyba, że umowa sprzedaży należności stanowi inaczej/, jak również obowiązki z niej wynikające. W przypadku zbycia należności cedent ma obowiązek poinformować dłużnika o zmianie wierzyciela i o zakresie zbytych praw do sprzedaż należnościnależności, a cesjonariusz wskazać sposób oraz miejsce spłaty należnych mu kwot. Sprzedaż należności może dotyczyć należności głównych, jak również odsetek ustawowych/karnych/umownych i innych praw wynikających z danej należności.
Poniżej przedstawiamy ogólną charakterystykę naszej działalności w zakresie wykupu należności. W celu uzyskania szczegółowych informacji o zakresie, sposobie i warunkach współpracy w zakresie odzyskiwania należności, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - numery naszych telefonów, jak również adres email można znaleźć w zakładce KONTAKT

cechy charakterystyczne usługi windykacja należności /umowa - zlecenie/



sprawdź czy możesz sprzedać wierzytelność


Częstym powodem braku możliwości sprzedaży należności są zapisy o zakazie sprzedaży należności ustanowione w umowach, aneksach do nich, załącznikach lub też akceptowanych przez kontrahenta fakturach. W takim przypadku sprzedaż wierzytelności może nastąpić jedynie za zgodą dłużnika.
Kolejnym powodem zakazu sprzedaży należności przysługujących wierzycielowi są konkretne przepisy prawa albo właściwości zobowiązania.
Ustawowe zakazy przelewu wierzytelności wynikają między innymi z art. 84 Kodeksu pracy / prawo do wynagrodzenia za pracę /, art. 912 Kodeksu cywilnego / prawo dożywocia /, art. 449 Kodeksu cywilnego / odszkodowanie za szkodę na osobie / , art. 595 Kodeksu cywilnego / prawo odkupu /, art. 602 Kodeksu cywilnego / prawo pierwokupu / czy też art. 863 § 1 Kodeksu cywilnego / prawa wynikające z uczestniczenia w spółce /.
Ustawowa reguluje również wymogi dotyczące przelewu wierzytelności zabezpieczonych hipoteką / art. 79 ustawy o księgach wieczystych i hipotece / lub związane z przeniesieniem zastawu rejestrowego.
Natomiast właściwości zobowiązania nie pozwalają na przelew między innymi prawa do alimentacji, prawa do renty, roszczeń o ochronę dóbr osobistych, a także wierzytelności dzierżawcy wobec wydzierżawiającego / jednak właściwość zobowiązania, ani żaden przepis nie zabrania natomiast sprzedania wierzytelności przysługującej wydzierżawiającemu w stosunku do dzierżawcy z tytułu np. zaległego czynszu /.
Przedmiotem przelewu wierzytelności mogą być również należności przedawnione. A wynika to stąd, że należność przedawniona nie wygasa, tzn. istnieje nadal - kiedy wierzytelność ulega przedawnieniu, jak przerwać bieg przedawnienia można sprawdzić na naszej stroniewindykacja należności przedawnionych»»
Zapraszamy do współpracy

Powyższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Przed zawarciem umowy/zlecenia na wykonanie usługi, każda zgłoszona sprawa jest weryfikowana, a na podstawie otrzymanych wyników weryfikacji uzgadniane są warunki współpracy.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia bez podania powodu. Wszelkie przekazane informacje i dokumenty traktowane są jako poufne. W przypadku nieprzyjęcia sprawy do obsługi wszystkie przekazane dokumenty są zwracane lub trwale niszczone.