słownik wierzyciela

windykacja należności - odzyskiwanie wierzytelności trudnych


a

akcept

- zobowiązanie się do uiszczania na zlecenie sumy oznaczonej na wekslu, czeku.

akceptant

- osoba oznaczona przez wystawcę jako płatnik, która weksel akceptowała. Staje się przez to głównym dłużnikiem wekslowym /tylko trasowany/.

akredytywa

- forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu. Dokument określający warunki tych rozliczeń, zwany jest także listem kredytowym

anatocyzm

- kapitalizacja odsetek.

arbiter

- sędzia zasiadający w kolegium orzekającym w sporach gospodarczych na zasadzie sądu polubownego.

awal

- poręczenie wekslowe, czynność prawna polegająca na poręczeniu za cudzy dług wekslowy.

awalista

- osoba trzecia, która poręcza /gwarantuje/ swoim podpisem na wekslu zapłatę sumy wekslowej przez dłużnika wekslowego.

b

bankowy tytuł egzekucyjny

- oświadczenie banku będące /prawo bankowe/ tytułem egzekucyjnym na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest bankowy tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności nadaną przez sąd. Na podstawie oświadczenia komornik może wszcząć postępowanie egzekucyjne.

bankructwo

- brak możliwości uregulowania zobowiązań wobec wierzycieli. Bankructwo przedsiębiorstwa może być przyczyną wszczęcia postępowania upadłościowego.

beneficjent

- osoba, która korzysta z cudzych świadczeń.

c

cedent

- dokonujący cesji / przelewu wierzytelności.

cesja wierzytelności

- przelew wierzytelności - przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela /zbywcy, cedenta/ do majątku osoby trzeciej /nabywcy, cesjonariusza/ na podstawie umowy zawartej między tymi osobami. Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, o ile nie sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania.

cesjonariusz

- osoba, na rzecz której dokonano cesji.

d

detektywistyczne usługi

- usługi polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów. W szczególności postępowanie w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych, w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących: wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach, bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową. Również sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym, poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się, poszukiwanie mienia, zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

dług

- pieniężne lub rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela w znaczeniu ekonomicznym zobowiązanie powstaje wówczas, gdy zachodzi różnica w czasie pomiędzy momentem zaistnienia obowiązku zapłaty, a momentem jego zrealizowania.

dłużnik

- łac. debitor - osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego.

dobra wiara

- błędne, usprawiedliwione okolicznościami przekonanie, iż podjęte działania bądź zaniechanie ich jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

domicyl

- miejsce, w którym ma nastąpić płatność.

domicyliat

- osoba fizyczna lub prawna, w której mieszkaniu lub siedzibie weksel ma być płatny, np. bank płatnika.

dowód składowy

- dokument wydany przez dom składowy, zbywalny przez indos. Dokument składający się z dwóch części. Rewers - stwierdza posiadanie rzeczy złożonych na skład, warrant - stwierdza ustanowienie zastawu na rzeczach złożonych na skład.

dyskonto weksla

- nabycie przez bank weksla przed terminem jego płatności za kwotę określoną na wekslu, pomniejszoną o dyskonto.

e

ekspektatywa

- jest to sytuacja, w której niektóre wymogi prawne dotyczące powstania wierzytelności zostały częściowo spełnione.

f

factoring

- usługa finansowa, polegająca na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im z tytułu dostaw towarów lub usług.

forfaiting

- forma operacji rozliczeniowej polegająca na skupie należności terminowych w postaci weksli, z wyłączeniem prawa regresu wobec odstępującego weksel. Przedmiotem forfaitingu mogą być nie tylko weksle, ale także inne wierzytelności handlowe, które mogą być wykupione przed terminem ich wymagalności.

h

handlowy zwyczaj

- tradycyjna forma postępowania przy zawieraniu umów handlowych. Nie może być sprzeczny z normami prawnymi bezwzględnie obowiązującymi, uzupełnia jedynie postanowienia umowne. Musi być odpowiednio jasny i powszechnie znany w określonej branży.

hipoteka

- forma zabezpieczenia wierzytelności, polegająca na ustanowieniu rzeczowego prawa na nieruchomości dłużnika na rzecz wierzyciela w postaci aktu notarialnego wpisanego do księgi wieczystej. Wierzyciel w przypadku nie wywiązania się dłużnika ze zobowiązania ma prawo do zaspokojenia swojego roszczenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na zmianę właściciela przedmiotowej nieruchomości.

hipoteka łączna

- w przypadku podziału nieruchomości hipoteka obciążająca dotychczas nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział.

hipoteka przymusowa

- wpis do księgi wieczystej bez woli właściciela obciążanej nieruchomości. Podstawy wpisu, np.: postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia, tytuł wykonawczy, postanowienie prokuratora, nieostateczna decyzja administracyjna, zarządzenie zabezpieczenia.

i

indos

- oświadczenie woli zbywcy weksla. Pisemne oświadczenie umieszczone na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym przeniesienie praw na inna osobę.

indosatariusz

- osoba, która nabyła weksel w drodze indosu.

indosant

- osoba przekazująca prawa z weksla innej osobie w drodze indosu. Pierwszym indosantem jest zawsze remitent.

ius cogenst

- uregulowania, które mają zastosowanie do określonej sytuacji, bez względu na odmienne postanowienia stron np. w umowie.

k

klauzula abuzywna

- postanowienie umowne, które jest objęte domniemaniem sprzeczności z prawem. Dotyczy zwłaszcza umów konsumenckich.

klauzula wykonalności

- urzędowy akt sądu stwierdzający, że dany dokument jest tytułem egzekucyjnym. Potwierdzenie wykonalność orzeczenia sądu.

kompensata

- sposób umorzenia wierzytelności wzajemnych w sytuacji, gdy dwa podmioty są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. Każda ze stron może wówczas potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony. Na skutek kompensaty obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

konsument

- osoba, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.

konwersja długu

- zmiana warunków spłaty świadczenia na inne.

m

mediacje

- dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej - mediatora. Mediacje różnią się od rozstrzygnięć instytucjonalnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony sporu.

mienie wielkiej wartości

- mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

mienie znacznej wartości

- mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

monitoring należności

- zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych mających wpływ na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, to również stała kontrola należności danej bazy kontrahentów; przypominanie im o konieczności dokonania zapłaty należności, których termin jeszcze nie upłynął.

n

nakaz zapłaty

- rodzaj wyroku, w którym sąd, na podstawie przepisów szczególnych, rozstrzyga sprawę, co do istoty; wydawany np.: w postępowaniu gospodarczym, w trybie postępowania nakazowego jest szybkim narzędziem dyscyplinującym nierzetelnego dłużnika. Nakaz ma moc prawomocnego wyroku.

należność

- uprawnienie osoby fizycznej lub prawnej do otrzymania w określonym terminie określonego świadczenia rzeczowego lub pieniężnego od innej osoby fizycznej lub prawnej.

niedbalstwo rażące

- sprawca ma świadomość, że jego zachowanie spowoduje powstanie określonych skutków, lecz bezpodstawnie sądzi, że ich uniknie /postaci winy nieumyślnej/.

niewypłacalność

- brak możliwości terminowego spłacania bieżących zobowiązań; występuje gdy podmiot gospodarczy nie jest w stanie zapewnić ciągłości spłaty rachunków bieżących z powodu braku gotówki; niewypłacalność może doprowadzić do upadłości przedsiębiorstwa.

nota odsetkowa

- dokument finansowy w którym wykazana jest kwota należnych odsetek i podstawa ich naliczenia.

p

przedawnienie

- instytucja prawa cywilnego określająca skutki prawne, będące następstwem niewykonywania uprawnień przez wskazany w ustawie okres czasu; przedawnienie odnosi się wyłącznie do cywilnoprawnych roszczeń majątkowych; przedawnione roszczenie nie wygasa, lecz nie będzie mogło być zrealizowane w oparciu o przymus państwowy.

poręczyciel wekslowy

- /avalista/ - osoba trzecia, która poręcza (gwarantuje) swoim podpisem na wekslu zapłatę sumy wekslowej przez dłużnika wekslowego.

przejęcie długu

- czynność prawna, wskutek której osoba trzecia wstępuje w miejsce dłużnika. Następuje najczęściej poprzez umowę zawartą między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika lub przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela. Umowa o przejęcie długu powinna być pod rygorem nieważności sporządzona w postaci pisemnej.

przelew wierzytelności

- "potocznie cesja - łac. cessio - przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywcy, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami. Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, o ile nie sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania.

r

regredient

- osoba, która weksel wykupiła i dochodzi należności od poprzedników w drodze protestu.

remitent

- osoba fizyczna lub prawna, na której zlecenie lub na której rzecz weksel ma być płatny. Kilku remitentów może działać wspólnie lub oddzielnie.

roszczenie

- uprawnienie do żądania od oznaczonej osoby określonego zachowania się.

s

sprzedaż

- umowa cywilnoprawna, gdzie sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu ją, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy określoną cenę.

sprzedaż długu

- zobacz cesja wierzytelności

t

termin płatności

- dzień spłaty zobowiązania albo okres między dniem powstania a dniem wymagalności wierzytelności.

trasant

- inaczej wystawca weksla.

trasat

- osoba wskazana przez wystawcę weksla lub wystawcę czeku, do zapłaty kwoty wskazanej na wekslu lub czeku.

u

ugoda

- umowa, w której strony czynią wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by zaniechać sporu istniejącego lub mogącego powstać.

umowa

- zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające wzajemne prawa lub obowiązki.

w

weksel

- to rodzaj papieru wartościowego. Weksel zawiera w sobie prawo majątkowe polegające na zobowiązaniu wystawcy weksla do wypłacenia ściśle określonej kwoty pieniężnej /sumy wekslowej/ osobie wskazanej na wekslu jako remitent.

weksel ciągniony

- inaczej weksel trasowany.

weksel in blanco

- dokument zawierający co najmniej podpis wystawcy weksla lub akceptanta złożony w celu zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

weksel trasowany

- /inaczej ciągniony lub trata/ zawierający skierowane do oznaczonej osoby bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniędzy w oznaczonym czasie i miejscu.

weksel własny

- /inaczej suchy, prosty, sola/ zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniędzy we wskazanym miejscu i czasie.

windykacja

- łac. vindicatio - dochodzenie roszczeń. Dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Windykacja polubowna - monitowanie dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności.

windykacja sądowa

- uzyskanie sądowego nakazu zapłaty, który uzupełniony o klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej.

wierzyciel

- łac. credito - osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby , z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy.

wierzytelność

- uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika.

wyręczyciel

- osoba, która płaci weksel w potrzebie.

z

zła wiara

- postępowanie świadome, niezgodne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.

zobowiązanie

- stosunek prawny pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem. Pieniężne lub rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela.

zwłoka

- nieterminowe wywiązanie się dłużnika ze zobowiązania, wynikające z jego winy.