nasze usługi

windykacja należności - odzyskiwanie wierzytelności trudnychNasze usługi obejmują pełny zakres postępowania w obszarze zarządzania wierzytelnościami. Nabyte doświadczenie - / firma zajmuje się odzyskiwaniem należności od roku 1997 / - pozwoliło nam wypracować metody, których zastosowanie w praktyce prowadzi do wysokiej skuteczności działań. Jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom pełną, profesjonalną obsługę natryby windykacji należności wszystkich etapach postępowania, począwszy od postępowania polubownego, poprzez postępowanie sądowe, aż po postępowanie egzekucyjne.

Nasza oferta dotyczy pełnej obsługi należności, jak i poszczególnych elementów składających się na proces odzyskiwania należności. Można z niej wybrać lub zbudować tok postępowania, który zdaniem wierzyciela jest dla niego najkorzystniejszy. My przystosujemy i przygotujemy wybraną przez wierzyciela usługę do powierzonej sprawy oraz zapewnimy profesjonalną obsługę.
ptaszek

windykacja wierzytelności na zlecenie

- zleceniodawca - wierzyciel - zleca odzyskanie należnych mu kwot. Zleceniodawca ustala zakres działań windykacyjnych, wybiera metodę odzyskania należności ...więcej →
 
ptaszek

wykup należności - sprzedaż wierzytelności

/ cesja, przelew /, polega na przeniesieniu przez zbywcę / wierzyciel - cedent / praw związanych z wierzytelnością na rzecz nabywcy / cesjonariusza ...więcej →
 
ptaszek

przelew powierniczy wierzytelności

- powierniczy przelew wierzytelności polega na przeniesieniu przez zbywcę praw związanych z wierzytelnością na rzecz nabywcy. Nabywca we własnym imieniu ... więcej →
 
ptaszek

windykacja po bezskutecznej egzekucji komorniczej

- bezskuteczna egzekucja komornicza oznacza jedynie, że komornik nie przeprowadził skutecznego postępowania. Powodów takiej sytuacji może być kilka, np. ... więcej →
 
ptaszek

odzyskiwanie należności przedawnionych

- przedawnienie należności nie oznacza, że roszczenie wygasa. Pomimo przedawnienia roszczenia, dłużnik nadal pozostaje z niespełnionym zobowiązaniem ... więcej →
 
ptaszek

poszukiwanie dłużnika

- niejednokrotnie wierzyciel nie zna miejsca pobytu dłużnika. Brak takich informacji może uniemożliwić wyegzekwowanie praw należnych wierzycielowi ...więcej →
 
ptaszek

poszukiwanie majątku dłużnika

- z reguły wierzyciel nie zna wszystkich składników majątku dłużnika, co w efekcie przyczynia się do braku możliwości wyegzekwowania należnych kwot ... więcej →
 
ptaszek

monitoring należności

- usługa polega na nadzorze nad terminowym regulowaniem należności przez kontrahentów. Działania rozpoczynają się na etapie wystawienia faktury ... więcej →
 
Oprócz standartowych usług takich jak windykacja należności, wykup czy też przelew powierniczy wierzytelności, monitoring należności oferujemy również ustalanie miejsca pobytu dłużnika, czy też poszukiwanie majątku dłużnika. Ustalamy kontakty biznesowe dłużników i ich możliwości finansowe. Usługi te wykonują licencjonowani detektywi.
Wierzycielom nieposiadającym profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie postępowania gospodarczego, oferujemy pomoc przy wszczęciu i przeprowadzeniu postępowań sądowych dotyczących spłat należności, spraw gospodarczych spornych, itp. Usługi te wykonują prawnicy specjalizujący się w postępowaniu gospodarczym, z wieloletnim stażem w tej dziedzinie prawa. W naszej ofercie znajduje się także zabezpieczenie majątku dłużnika pod kątem przyszłej egzekucji kwot należnych. Usługa ta może być powiązana z poszukiwaniem dłużnika, z poszukiwaniem majątku dłużnika, jak również powiązana z postępowaniem sądowym w celu odzyskania należności. Polega ona na skutecznym zabezpieczeniu majątku dłużnika w celu późniejszej egzekucji wymagalnych kwot należnych.
nie czekaj odzyskaj swoje wierzytelności

Oferujemy również usługę oddłużania firm - konsekwencją tego procesu jest odzyskanie płynności finansowej. Usługa polega na restrukturyzacji zadłużenia w sposób umożliwiający przedsiębiorcy dalsze prowadzenie działalności przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej.

Wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze tzw. należności trudnych, wymagających doświadczenia, odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i odpowiedniego zaplecza. Działamy zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, w interesie i na rzecz usługobiorcy, za jego wiedzą i zgodą. Nasze działania opierają się zawsze na bezpośrednim kontakcie, zależnie od charakteru sprawy, z dłużnikiem, wierzycielem czy kontrahentem. Gwarantujemy najwyższy poziom świadczonych usług, oparty na wieloletnim doświadczeniu i posiadanej wiedzy z zakresu zarządzania należnościami. Do obsługi przyjmujemy jedynie sprawy, które w swojej dokumentacji posiadają potwierdzenie powstania zobowiązania. W przypadku braku dokumentów potwierdzających powstanie zobowiązanie, na zlecenie, podejmujemy się doprowadzenia do uwiarogodnienia powstania zobowiązania i skompletowania dokumentacji potwierdzającej wymagalność zobowiązania.
Zapraszamy do współpracy

Powyższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Przed zawarciem umowy/zlecenia na wykonanie usługi, każda zgłoszona sprawa jest weryfikowana, a na podstawie otrzymanych wyników weryfikacji uzgadniane są warunki współpracy.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia bez podania powodu. Wszelkie przekazane informacje i dokumenty traktowane są jako poufne. W przypadku nieprzyjęcia sprawy do obsługi wszystkie przekazane dokumenty są zwracane lub trwale niszczone.