odzyskiwanie należności przedawnionych

Zdarza się, że wierzyciel wskutek przeoczenia lub działań dłużnika doprowadzi do przedawnienia należnych mu roszczeń. Usługa ta polega na doprowadzeniu do spłaty tego typu należności.
Zlecenie windykacji należności przedawnionych, w razie konieczności, realizujemy we współpracy z licencjonowaną agencją detektywistyczną. Warunki współpracy uzależnione są od stopnia złożoności zleconego zadania, obszaru działania, czasu wykonania usługi oraz pieniądze przeciekają przez palcewykorzystania potencjału kadrowego i logistycznego.
Poniżej przedstawiamy ogólną charakterystykę naszej działalności w zakresie windykacji należności przedawnionych. W celu uzyskania szczegółowych informacji o zakresie, sposobie i warunkach współpracy w zakresie odzyskiwania należności, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - numery naszych telefonów, jak również adres email można znaleźć w zakładce KONTAKT

cechy charakterystyczne usługi odzyskiwania należności przedawnionychwarto wiedzieć

Przedawnienie roszczenia służy uregulowaniu stanu prawnego w odniesieniu do rzeczywistych stosunków pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem, poprzez zwolnienie dłużnika z obowiązku spełnienia świadczenia, którego wierzyciel nie dochodzi.
Przedawnienie roszczenia jest konsekwencją upływu czasu od momentu wymagalności niniejszego roszczenia i skutkuje utratą pełnych możliwości egzekwowania uprawnień przysługujących wierzycielowi. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia, dłużnik / zgodnie z przysługującym mu prawem / może odmówić spełnienia świadczenia.

Czas przedawnienia roszczeń zawiera się pomiędzy dwiema datami - rozpoczęciem biegu przedawnienia, a upływem tego terminu. Co do zasady bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, zaś jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. W działalności gospodarczej datę wymagalności z reguły określa rachunek lub faktura poprzez wskazanie terminu płatności. Datą wymagalności jest zaś następny dzień, w którym wierzyciel może już podejmować działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności.

Pomimo przedawniania roszczenia, roszczenie nadal istnieje, jednak nie może być przymusowo egzekwowane / nie oznacza to jednak, że roszczenie to nie może być skierowane, na przykład, do windykacji /. W związku z tym, że roszczenie przedawnione nie przestaje istnieć, wierzyciel ma prawo wszcząć postępowanie sądowe w celu zabezpieczenia i zaspokojenia swoich roszczeń. W przypadku postępowania sądowego, sąd nie uwzględnia z urzędu przedawnienia roszczenia. Tak też, w przypadku niepodniesienia przez dłużnika zarzutu przedawnienia, wierzyciel może uzyskać orzeczenie sądu nakazujące zaspokojenie jego roszczenia.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że dłużnik nie może żądać zwrotu świadczenia, które zostało spełnione w celu zadośćuczynienia roszczeniu przedawnionemu, bez względu na to czy dłużnik zrobił to świadomie, czy też nie. W przypadku takim, nieprzyjmowane jest również uzasadnienie, że dłużnik nie wiedział o możliwości uchylenia się od spełnienia świadczenia.
Należy również zauważyć, że stwierdzenie roszczenia prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu, jak również zatwierdzenie roszczenia ugodą zawartą przed sądem, powoduje rozpoczęcie nowego terminu przedawnienia. Roszczenie takie przedawnia się z upływem 10 lat, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, ulega trzyletniemu przedawnieniu. Reguła ta nie obejmuje roszczeń stwierdzonych tytułem egzekucyjnym, orzeczeniem ustalającym prawo lub stosunek prawny, ugodą pozasądową, a także aktem notarialnym, w którym dłużnik poddał się egzekucji.

Istnieje również szereg roszczeń majątkowych, które nie ulegają przedawnieniu, np:Kodeks cywilny przewiduje sytuacje, w których na skutek określonej przeszkody termin przedawnienia się nie rozpoczyna lub ulega zawieszeniu. Po ustąpieniu przeszkody termin przedawnienia biegnie dalej, od momentu w którym się rozpoczął, tj. od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne, a nie od momentu, w którym wystąpiła owa przeszkoda.
Zapraszamy do współpracy

Powyższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Przed zawarciem umowy/zlecenia na wykonanie usługi, każda zgłoszona sprawa jest weryfikowana, a na podstawie otrzymanych wyników weryfikacji uzgadniane są warunki współpracy.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia bez podania powodu. Wszelkie przekazane informacje i dokumenty traktowane są jako poufne. W przypadku nieprzyjęcia sprawy do obsługi wszystkie przekazane dokumenty są zwracane lub trwale niszczone.