powierniczy przelew wierzytelności

Powierniczy przelew wierzytelności polega na przeniesieniu przez zbywcę wierzyciel - cedent, praw związanych z wierzytelnością na rzecz nabywcy cesjonariusz/powiernik - KNN . Cesjonariusz we własnym imieniu i na własny koszt odzyskuje należności, następnie wydaje je cedentowi. Przelew wierzytelności może być dokonany bez zgody dłużnika, chyba, że w umowie łączącej cedenta z dłużnikiem wyłączono możliwość przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią.
Poniżej przedstawiamy ogólną charakterystykę naszej działalności w zakresie powierniczego przelewu należności. W celu uzyskania szczegółowych informacji o zakresie, sposobie i warunkach współpracy w zakresie odzyskiwania należności, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - numery naszych telefonów, jak również adres email można znaleźć w zakładce KONTAKT

cechy charakterystyczne usługi powierniczego przelewu wierzytelności


Zapraszamy do współpracy

Powyższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Przed zawarciem umowy/zlecenia na wykonanie usługi, każda zgłoszona sprawa jest weryfikowana, a na podstawie otrzymanych wyników weryfikacji uzgadniane są warunki współpracy.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia bez podania powodu. Wszelkie przekazane informacje i dokumenty traktowane są jako poufne. W przypadku nieprzyjęcia sprawy do obsługi wszystkie przekazane dokumenty są zwracane lub trwale niszczone.