Odzyskujemy należności naszych Klientów od roku 1997. Jesteśmy jedną z niewielu firm windykacyjnych posiadających odpowiednie doświadczenie i możliwości, gwarantujące przeprowadzenie skutecznych procesów windykacyjnych.

Wprowadziliśmy wiele nowatorskich rozwiązań, wdrażamy nieszablonowe postępowania - zawsze z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i prawnych. Współpracujemy z bankami, jednostkami samorządowymi, spółkami giełdowymi, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

Zaufało nam kilkuset Klientów, odzyskaliśmy dla nich kilkadziesiąt milinów złotych. Wyspecjalizowaliśmy się w odzyskiwaniu wierzytelności trudnych - przedawnionych, po bezskutecznej egzekucji czy kwestionowanych przez dłużnika. Zapewniamy swoim Klientom pełną obsługę /włącznie z prawną/ na wszystkich etapach postępowania.

szanse na odzyskanie wierzytelności
nasze usługi
słownik pojęć
Nasze usługi obejmują pełny zakres postępowania w obszarze zarządzania wierzytelnościami. Nabyte doświadczenie - / firma zajmuje się odzyskiwaniem należności od roku 1997 / - pozwoliło nam wypracować metody, których zastosowanie w praktyce prowadzi do wysokiej skuteczności działań. Jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom pełną, profesjonalną obsługę na wszystkich etapach postępowania, począwszy od postępowania polubownego, poprzez postępowanie sądowe, aż po postępowanie egzekucyjne.

Nasza oferta dotyczy pełnej obsługi należności, jak i poszczególnych elementów składających się na proces odzyskiwania należności. Można z niej wybrać lub zbudować tok postępowania, który zdaniem wierzyciela jest dla niego najkorzystniejszy.

... należność, wierzytelność, windykacja, przedawnienie ?należności

-

wynikłe z przeszłych zdarzeń uprawnienia podmiotu do otrzymania określonego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od innych podmiotówprzedawnienie

-

możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminuwindykacja

-

dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnychwięcej w słowniku pojęć →
windykacja wierzytelnościwindykacja wierzytelności na zlecenie - zleceniodawca - wierzyciel - zleca odzyskanie należnych mu kwot. Zleceniodawca ustala zakres działań windykacyjnych, wybiera metodę odzyskania należności ... więcej →
 
wykup należnościwykup należności - sprzedaż wierzytelności / cesja, przelew /, polega na przeniesieniu przez zbywcę / wierzyciel - cedent / praw związanych z wierzytelnością na rzecz nabywcy / cesjonariusza ... więcej →
 
przelew powierniczy wierzytelnościprzelew powierniczy wierzytelności - powierniczy przelew wierzytelności polega na przeniesieniu przez zbywcę praw związanych z wierzytelnością na rzecz nabywcy. Nabywca we własnym imieniu ... więcej →
 
windykaca  po bezskutecznej egzekucjiwindykacja po bezskutecznej egzekucji komorniczej - bezskuteczna egzekucja komornicza oznacza jedynie, że komornik nie przeprowadził skutecznego postępowania. Powodów takiej sytuacji może być kilka, np. ... więcej →
 
odzyskiwanie  należności przedawnionychodzyskiwanie należności przedawnionych - przedawnienie należności nie oznacza, że roszczenie wygasa. Pomimo przedawnienia roszczenia, dłużnik nadal pozostaje z niespełnionym zobowiązaniem ... więcej →
 
poszukiwanie dłużnikaposzukiwanie dłużnika - niejednokrotnie wierzyciel nie zna miejsca pobytu dłużnika. Brak takich informacji może uniemożliwić wyegzekwowanie praw należnych wierzycielowi ...więcej →
 
poszukiwanie majątku dłużnikaposzukiwanie majątku dłużnika - z reguły wierzyciel nie zna wszystkich składników majątku dłużnika, co w efekcie przyczynia się do braku możliwości wyegzekwowania należnych kwot ... więcej →
 
monitoring należnościmonitoring należności - usługa polega na nadzorze nad terminowym regulowaniem należności przez kontrahentów. Działania rozpoczynają się na etapie wystawienia faktury ... więcej →
 
Oprócz standartowych usług takich jak windykacja należności, wykup czy też przelew powierniczy wierzytelności, monitoring należności oferujemy również ustalanie miejsca pobytu dłużnika, czy też poszukiwanie majątku dłużnika. Ustalamy kontakty biznesowe dłużników i ich możliwości finansowe. Usługi te wykonują licencjonowani detektywi.
Wierzycielom nieposiadającym profesjonalnej obsługi prawnejtryby windykacji należności w zakresie postępowania gospodarczego, oferujemy pomoc przy wszczęciu i przeprowadzeniu postępowań sądowych dotyczących spłat należności, spraw gospodarczych spornych, itp. Usługi te wykonują prawnicy specjalizujący się w postępowaniu gospodarczym, z wieloletnim stażem w tej dziedzinie prawa. W naszej ofercie znajduje się także zabezpieczenie majątku dłużnika pod kątem przyszłej egzekucji kwot należnych. Usługa ta może być powiązana z poszukiwaniem dłużnika, z poszukiwaniem majątku dłużnika, jak również powiązana z postępowaniem sądowym w celu odzyskania należności. Polega ona na skutecznym zabezpieczeniu majątku dłużnika w celu późniejszej egzekucji wymagalnych kwot należnych.

Oferujemy również usługę oddłużania firm - konsekwencją tego procesu jest odzyskanie płynności finansowej. Usługa polega na restrukturyzacji zadłużenia w sposób umożliwiający przedsiębiorcy dalsze prowadzenie działalności przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej.

Wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze tzw. należności trudnych, wymagających doświadczenia, odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i odpowiedniego zaplecza. Działamy zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, w interesie i na rzecz usługobiorcy, za jego wiedzą i zgodą. Nasze działania opierają się zawsze na bezpośrednim kontakcie, zależnie od charakteru sprawy, z dłużnikiem, wierzycielem czy kontrahentem. Gwarantujemy najwyższy poziom świadczonych usług, oparty na wieloletnim doświadczeniu i posiadanej wiedzy z zakresu zarządzania należnościami. Do obsługi przyjmujemy jedynie sprawy, które w swojej dokumentacji posiadają potwierdzenie powstania zobowiązania. W przypadku braku dokumentów potwierdzających powstanie zobowiązanie, na zlecenie, podejmujemy się doprowadzenia do uwiarogodnienia powstania zobowiązania i skompletowania dokumentacji potwierdzającej wymagalność zobowiązania.
Zapraszamy do współpracy

Powyższe informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Przed zawarciem umowy/zlecenia na wykonanie usługi, każda zgłoszona sprawa jest weryfikowana, a na podstawie otrzymanych wyników weryfikacji uzgadniane są warunki współpracy.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia bez podania powodu. Wszelkie przekazane informacje i dokumenty traktowane są jako poufne. W przypadku nieprzyjęcia sprawy do obsługi wszystkie przekazane dokumenty są zwracane lub trwale niszczone.

współpracujemy z portalem wierzycieli

portal dla wierzycieli